002

Τρίτη
26 Σεπτεμβρίου

Μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού

AgiaGrafi

Apostolos

Evaggelia

IAA

IAA

Οἱ Ἱεροί Ναοί: Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης, Ἁγίου Παύλου ὁδοῦ Ψαρῶν καί Ἁγίου Νικολάου Κεφαλόβρυσης Τριφυλίας διενεργοῦν σύμφωνα μέ τήν κείμενη νομοθεσία καί συγκεκριμένως δυνάμει τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 19/146/4-2-2021 Κανονισμοῦ «Περί ἐκμισθώσεως, ἐκποιήσεως καί ἐν γένει ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν» (ΦΕΚ 415 Β΄/2021) καί τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 (ΦΕΚ 1 Α΄/1980) Κανονισμοῦ «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», κατόπιν τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. Α19/25-6-2020 καί Α20/25-6-2020 ἐγκριτικῶν ἀποφάσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 26/31-7-2020 ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία γιά τήν ἐκποίηση δύο ἀκινήτων μέ τούς κάτωθι ὅρους καί συμφωνίες:

  1. Περιγραφή ἀκινήτου: Τά ἐκποιούμενα ἀκίνητα εἶναι:

α) Διαμέρισμα 5ου ὀρόφου ἐμβαδοῦ 139,20 Μ2, ἐπί τῆς ὁδοῦ 3ης Σεπτεμβρίου 76, στό 1ο Δ.Δ. τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

β) Οἰκόπεδο μέ τό ἐπ᾿ αὐτοῦ τριώροφο κτίριο μέ δῶμα πού βρίσκεται στή συμβολή τῶν ὁδῶν Ἠλιουπόλεως ἀρ. 33 καί Αἰθαλίδου, στήν περιοχή «Ἅγιος Ἰωάννης» στό 2ο Δ.Δ. τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μέ πραγματοποιημένη δόμηση 349,50 Μ2 σέ ἐπιτρεπόμενη δόμηση 498,96 Μ2.

  1. Τόπος καί Χρόνος τῆς δημοπρασίας:

Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ στήν Ἀθήνα καί στά Γραφεῖα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ Λεωφ. Βουλιαγμένης τήν 25ην τοῦ μηνός Οκτωβρίου τοῦ ἔτους 2021, ἡμέραν Δευτέρα καί ἀπό ὥρας 12.00 (μεσημβρινήν) ἐνώπιον τῆς ἁρμόδιας Επιτροπῆς, χρόνος κατά τόν ὁποῖο θά πρέπει νά παρίστανται -αὐτοπροσώπως ἤ διά εἰδικῶς ἐξουσιοδοτούμενου πρός τοῦτο προσώπου- ὅλοι οἱ συμμετέχοντες πού έχουν ὑποβάλει προσφορά.

  1. Τίμημα-Τρόπος καταβολῆς:

Τό τίμημα ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας γιά κάθε ἀκίνητο καθορίζεται ὡς ἑξῆς:

Γιά τό ὐπό στοιχεῖον α΄ ἀκίνητον στό ποσόν τῶν 120.000 εὐρώ.

Γιά τό ὐπό στοιχεῖον β΄ ἀκίνητον στό ποσόν τῶν 256.000 εὐρώ.

Τό τελικόν τίμημα τῆς δημοπρασίας τό ὁποῖον θά προσφέρει ὁ τελευταῖος πλειοδότης, θά καταβληθεῖ ἐφάπαξ (συμψηφιζόμενης τῆς προκαταβληθείσας ἐγγυήσεως), διά τραπεζικῆς ἐπιταγῆς ἤ τραπεζικῆς κατάθεσης, μέχρι καί τόν χρόνο ὑπογραφῆς τῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως πωλήσεως.

  1. Υποβολή προσφοράς-Δικαιολογητικά

 Γιά νά υποβληθεῖ παραδεκτῶς προσφορά, θά πρέπει να κατατεθοῦν ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ Λεωφ. Βουλιαγμένης (εἴτε αὐτοπροσώπως μέ τήν παράδοση σφραγισμένου φακέλου, συντασσόμενης σχετικῆς ἀπόδειξης παραλαβῆς, εἴτε διά ἠλεκτρονικῆς ἐπιστολῆς στή διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καί ἀποστολῆς τῶν πρωτότυπων ἐγγράφων μέ ταχυμεταφορά στή διεύθυνση: Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἱωάννου Κυνηγοῦ, Λεωφ. Βουλιαγμένης 126, Ἀθήνα 11744) τό ἀργότερο μέχρι τήν 24-10-2021, τά κάτωθι ἔγγραφα:

α) Ἐγγύηση ποσοῦ πού θά ἀντιστοιχεῖ σέ ποσοστό τοῦ 1/10 τοῦ ἀρχικοῦ τιμήματος τῆς δημοπρασίας. Τό ποσό αὐτό θά κατατεθεῖ εἴτε δι᾿ ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Τραπέζης, εἴτε διά τραπεζικῆς ἐπιταγῆς, εἴτε διά μεταφορᾶς καί πιστώσεως στόν τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ στήν Ἐθνική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (ΙΒΑΝ: GR5401100930000009329600523). Ἡ ἐγγύησις αὐτή τοῦ τελευταίου πλειοδότου συμψηφίζεται εἰς τό τίμημα, ἐνῶ ἐπιστρέφεται ἀντίστοιχα στούς λοιποῦς συμμετέχοντες κατά τό πέρας τοῦ διαγωνισμοῦ (ἤτοι κατά τόν χρόνο ἔκδοσης τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ ἀπόφασης τῶν ἁρμοδίων Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων).

β) Ἔγγραφη προσφορά μέ πλήρη στοιχεῖα νομιμοποίησης (ὀνοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ἐπωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, τηλέφωνα καί email τοῦ προσφέροντος, τό προσφερόμενο τίμημα ὁλογράφως καί ἀριθμητικῶς καί ὑπογραφή). Ὅποιος πλειοδοτεῖ γιά λογαριασμό τρίτου πρέπει νά προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ἤ ἔγγραφον ἐξουσιοδοτήσεως, τοῦ ὁποίου τό γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς θά εἶναι κατά νόμον θεωρημένο ἀπό ἁρμοδίᾳ ἀρχή, ἄλλως λογίζεται ὅτι οὗτος πλειοδοτεῖ γιά λογαριασμό του προσωπικῶς. Τά ἔξοδα δημοσιεύσεως καί δημοπρασίας τοῦ συγκεκριμένου διαγωνισμοῦ, βαρύνουν τόν ἀγοραστή.

  1. Τρόπος πλειοδοσίας:

Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει νά εἶναι ἀνώτερη τῆς ἀμέσως προηγούμενης κατά ποσό ἴσο πρός 2% τουλάχιστον τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως καί ἡ πρώτη προσφορά ἐπίσης κατά ποσοστό 2% ἀνώτερη τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως. Οἱ νεότερες προσφορές πέραν τῆς ἀρχικῆς πού ὑποβάλλεται ἐγγράφως, ὑποβάλλονται προφορικῶς κατά τό χρόνο διενέργειας τῆς δημοπρασίας ἐνώπιον τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς.

  1. Τελευταῖος πλειοδότης:

Τελευταῖος πλειοδότης ἀνακηρύσσεται ἐκεῖνος πού θά προσφέρει τό ὑψηλότερον ποσόν. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποίαν ὁ πλειοδότης ἀρνηθεῖ νά προσέλθει νά ὑπογράψει τήν πράξη μεταβιβάσεως τοῦ ἐκποιουμένου ἀκινήτου, ἐντός τῆς κατά νόμον προθεσμίας, τότε ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις καταπίπτει ὑπέρ τῶν πωλητῶν Ἱ. Ναῶν, λόγω ποινικῆς ρήτρας καί ἡ δημοπρασία ἐπαναλαμβάνεται σέ βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότου.

  1. Ἔξοδα.

Τά πάσης φύσεως ἔξοδα μεταβιβάσεως τοῦ ἀκινήτου (φόροι μεταβιβάσεως, ἔξοδα συμβολαιογράφου, γραμμάτιο προείσπραξης γιά παράσταση δικηγόρου τοῦ Ναοῦ στό συμβόλαιο μεταβιβάσεως κ.λ.π.) βαρύνουν ἀποκλειστικά τόν τελευταῖο πλειοδότη.

  1. Ἔγκρισις ἀποτελέσματος.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας τελεῖ ὑπό τήν κρίσιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν τριῶν κυρίων, Ἱερῶν Ναῶν. Μετά τήν κατά τά ἄνω ἔγκρισιν γνωστοποιεῖται τοῦτο εἰς τόν τελευταῖον πλειοδότην ὁ ὁποῖος καλεῖται γιά τήν ὑπογραφήν τοῦ συμβολαίου μεταβιβάσεως ἐντός προθεσμίας τό ἀργότερον τριάντα (30) ἡμερῶν νά ὑπογράψει τό σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο.

  1. Ἀντιπροσφορές.

Ἐπιτρέπεται ἅπαξ ἡ ὑποβολή ἀντιπροσφορῶν κατά τό ἄρθρον 16 παρ. 8 τοῦ 8/1979 Κανονισμοῦ, ὑπό τούς ἀκόλουθους εἰδικότερους ὅρους:

Ἐπιτρέπεται ἡ ἐντός τριῶν ἐργασίμων ἡμερῶν ἀπό τή διεξαγωγή τοῦ διαγωνισμοῦ ὑποβολή αἰτήσεως γιά ἐπανάληψη τοῦ πλειστηριασμοῦ, ἡ οποία ἀποστέλλεται μέ ἠλεκτρονική ἐπιστολή στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καί περιλαμβάνει ἀπαραιτήτως ἀντιπροσφορά ὕψους τουλάχιστον κατά 10% μεγαλύτερης τοῦ ἐπιτευχθέντος διά τῆς δημοπρασίας τιμήματος καί συνοδεύεται (ἐπί ποινή ἀπαραδέκτου) διά γραμματίου καταθέσεως στόν ἀνωτέρω τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ΙΒΑΝ: GR5401100930000009329600523), χρηματικοῦ ποσοῦ ἴσου μέ τήν αντιπροσφορά.

Στήν περίπτωση παραδεκτῆς κατά τά ἀνωτέρω ἀντιπροσφορᾶς, ὁ διαγωνισμός ἐπαναλαμβάνεται στίς 4-11-2021. Πρός τοῦτο εἰδοποιοῦνται ὅλοι οἱ ἤδη συμμετέχοντες καί ἐπιπλέον, δημοσιεύεται σχετική ἀνακοίνωση, ὥστε νά μπορεῖ νά συμμετάσχει καί ὁποιοσδήποτε τρῖτος. Οἱ προσφορές ὑποβάλλονται κατά τά ὁριζόμενα στόν ὅρο 4 τοῦ παρόντος μέχρι τίς 3-11-2021 καί  ἐκκινοῦν ἀπό τήν ὑποβληθείσα ἀντιπροσφορά, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τοῦ ὅρου 5 τοῦ παρόντος. Κατά τά λοιπά ἐφαρμόζονται οἱ διατάξεις τῶν ὅρων 6-8 τῆς παροῦσας.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8η Οκτωβρίου 2021

Γιά τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια

τῶν πωλητῶν Ἱ. Ναῶν

Ἀρχιμαδρίτης π. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 127 επισκέπτες

Ιερός Ναός Αγίου Παύλου Αθηνών
Διεύθυνση: Χίου & Κρήτης 10438, Αθήνα
Email: agiospavlos@yahoo.gr
http://agiospavlosathinon.gr 
Τηλέφωνο: 210 821 3778
Φαξ: 210 821 3778
01 01 01

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ